دانشگاه طب آذربایجان / کارگزار رسمی و مستقیم باکو


» خوابگاه‌های دانشجویان
ظرفیت اتاق : یک الی چهار نفر
فاصله تا دانشگاه : 2 کیلومتر

خوابگاه شماره 5 دانشجویان طب در 8 طبقه بنا شده، این مجموعه بالغ بر 273 تخت دارد. هم اکنون حدود 252 نفر از دختران و پسران شامل دانشجویان عادی و

ظرفیت اتاق : یک الی سه نفر
فاصله تا دانشگاه : 100 متر

خوابگاه شماره 5 دانشجویان طب در 8 طبقه بنا شده، این مجموعه بالغ بر 273 تخت دارد. هم اکنون حدود 252 نفر از دختران و پسران شامل دانشجویان عادی و

ظرفیت اتاق : یک الی سه نفر
فاصله تا دانشگاه : 100 متر

خوابگاه شماره 5 دانشجویان طب در 8 طبقه بنا شده، این مجموعه بالغ بر 273 تخت دارد. هم اکنون حدود 252 نفر از دختران و پسران شامل دانشجویان عادی و

ظرفیت اتاق : یک الی چهار نفر
فاصله تا دانشگاه : 150 متر

خوابگاه شماره 4 دانشگاه طب از چندین سال قبل برای اسکان مهاجرین مجبوری جنگ قره‌باغ بطور موقت استفاده شده که تا پایان سال 2019 طرح انتقال مهاجرین

ظرفیت اتاق : یک الی چهار نفر
فاصله تا دانشگاه : 150 متر

خوابگاه شماره 5 دانشجویان طب در 8 طبقه بنا شده، این مجموعه بالغ بر 273 تخت دارد. هم اکنون حدود 252 نفر از دختران و پسران شامل دانشجویان عادی و

ظرفیت اتاق : یک الی چهار نفر
فاصله تا دانشگاه : 100 متر

خوابگاه شماره 5 دانشجویان طب در 8 طبقه بنا شده، این مجموعه بالغ بر 273 تخت دارد. هم اکنون حدود 252 نفر از دختران و پسران شامل دانشجویان عادی و

ظرفیت اتاق : یک الی چهار نفر
فاصله تا دانشگاه : 100 متر

خوابگاه شماره 5 دانشجویان طب در 8 طبقه بنا شده، این مجموعه بالغ بر 273 تخت دارد. هم اکنون حدود 252 نفر از دختران و پسران شامل دانشجویان عادی و

« خدمات ویژه گروه‌های زیرمجموعه آذطب »

همین حالا می‌توانید نیازمندی و آگهی خود را در آذطب ثبت کنید، از کترینگ آذطب سفارش غذا بدهید، سوئیت و یا تور مورد نظرتان را رزرو و یا ترانسفر خود را به ثبت برسانید

کلیه خدمات اطلاع‌رسانی و تهیه گزارشات، راهنمایی و پشتیبانی و سایر امکانات تحصیلی در پورتال آذطب رایگان بوده و تنها خدمات ویژه آذطب شامل هزینه هستند

Students Official Portal of the Azerbaijan Medical University - AMU/ATU